Lingid

HTM

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadustest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

REKK
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse missioon on anda õpilastele, õpetajatele, koolidele, haridusjuhtidele ja avalikkusele teavet õppimise ja õpetamise taseme kohta koolides ning aidata kaasa kooliõppekavade rakendumisele ja pedagoogide koolitussüsteemi arendamisele.

TH
Tallinna Haridusameti üks põhiülesandeid on hariduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine Tallinnas.

Rakenduskõrgkoolid
Rakenduskõrgkoolide infoportaal.

IT erialad
Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide teave, kus saab õppida IT erialasid.

E-kool
E-kool on lihtne ja mugav internetipõhine õppeinfosüsteem, mis ühendab kõiki õppetööga seotud osapooli: koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi ja lapsevanemaid.

Miksike
Õppimine pole mitte ainult lünkade täitmine töövihikus ja õpikus oleva info mehaaniline omandamine. Pigem on see oma raamatu kirjutamine. Õppimine on looming. Miksikese Õppekeskkonna eesmärk on muuta see teooria reaalsuseks.

Koolielu
Haridus- ja kooliportaal.

EHIS
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.

Kasulik info õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustuse kohta meil ja mujal

www.haigekassa.ee

pmg-logo-new