Vastuvõtt 1. klassi

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2016 käskkirjaga nr 1.-2/651 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”:

1. Õpilane võetakse 1. klassi vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1.-15. märtsini eKooli kaudu või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus). Täiendav info: Tallinna Haridusameti esimesse klassi vastuvõtu info.
2. Tallinna Haridusameti poolt koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanem teatab koolile hiljemalt 10. juuniks koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.
3. Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ loetletud dokumentidega. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel.
4. Alates 11. juunist algab 1. klassi vabanenud õppekohtade komplekteerimine kooli kantseleisse esitatud taotluste laekumise ajalise järjekorra alusel. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehel.
5. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Pirita Majandusgümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul (väljastab perearst);
4. koolivalmiduskaart selle olemasolul (väljastab koolieelne lasteasutus);
5. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks.

Vastuvõetud õpilaskandidaatidest komplekteerib kool kolm klassikomplekti. Klassijuhatajateks on Eike Valgma, Elvi Loorits ja Johanna Help. Klassidesse komplekteerimine toimub dokumentide laekumise järjekorras.

Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.00.

Lapsevanema meelespea leiate sellelt LINGILT.

pmg-logo-new