Vastuvõtt 10. klassi

Pirita Majandusgümnaasiumis on 10. klassi katsetele registreerimine selleks aastaks lõppenud.

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2016 käskkirjaga nr 1.-2/651 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”:

1. Õpilase 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilase vanem.
2. Õpilase 10. klassi astumiseks esitab vanem kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ loetletud dokumentidega.
3. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Pirita Majandusgümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee.
4. Õpilane võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde, tasemetesti (matemaatika, eesti keel, inglise keel) tulemuste ja vestluse alusel.
5. Teavitamine gümnaasiumisse astumisest ja tasemetestile registreerumine toimub elektrooniliselt kooli kodulehe kaudu.
6. Tasemetesti koostavad kooli õppetoolide esindajad, ülesanded lähtuvad matemaatika, eesti keele ja inglise keele riiklikust õppekavast ning vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.
7. Tasemetesti hindab direktori määratud vastuvõtukomisjon.
8. Õpilaskandidaatide tasemeteste säilitatakse uue õppeaasta alguseni ning igal kandidaadil on õigus oma tööga tutvuda.
9. Tasemetesti tulemuste ja 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde põhjal moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele. Tasemetesti igast osatestist peab olema sooritatud vähemalt 60%.
10. Vestluse temaatika hõlmab õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni, õppesuuna valiku põhjendust, suhtlemisoskust, üldkultuurilist maailmapilti, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi.
11. Vastuvõetud õpilasi teavitatakse sellest e-posti teel 3 tööpäeva jooksul peale tasemetesti ja vestluse sooritamist.
12. Täiendavast vastuvõtust vabadele kohtadele teavitatakse kooli kodulehel.
13. Pirita Majandusgümnaasiumi 10. klassi ei võeta vastu õpilast, kelle põhikooli lõputunnistusel on „nõrk“ või „puudulik“ aasta-, eksami – või käitumishinne.

Esitatavad dokumendid 10. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4. õpilaskandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks.

 Õpilase 10. klassi astumisel sooritatava tasemetesti sisu ja sooritamine
1. Tasemetest sooritatakse Pirita Majandusgümnaasiumis direktori määratud vastuvõtukomisjoni liikmete juuresolekul.
2. Tasemetesti sooritamiseks on aega 60 minutit.
3. Tasemetestis on kõikide osatestide (eesti keel, matemaatika ja inglise keel) maht ja sisu proportsionaalselt võrdne.
Tasemetesti osatestide teemad
EESTI KEEL
 Hääliku õigekiri.
 Suure ja väikese algustähe õigekiri.
 Kokku-,ja lahkukirjutamise õigekiri.
 Käänded.
 Pöördsõna käändelised ja pöördelised vormid.
 Üldteadmised kirjakeelest, argikeelest, keelesugulusest, keeleuuendusest.
 Kirjavahemärkide kasutamine.
INGLISE KEEL
 Artikkel.
 Nimisõna (mitmus, omastav kääne).
 Omadussõna (võrdlusastmed).
 Arvsõna (põhi- ja järgarvud).
 Asesõna (enesekohased ja siduvad asesõnad).
 Määrsõna (moodustamine, võrdlemine).
 Tegusõna (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid).
 Ajavormid.
 Modaaltegusõnad.
 Kaudne kõne.
 Käskiv kõneviis.
 Kaudne kõne.
 Tingimuslaused.
 Eessõnad (ka enamkasutatavad eessõnalised väljendid).
 Sõnade järjekord lauses.
 Sõnatuletus.
MATEMAATIKA
 Arvutamine.
 Algebralised teisendused (lihtsustamine taandamine).
 Võrrandi lahendamine (ruutvõrrand, murdvõrrand, lineaarvõrrand).
 Funktsioonid.
 Geomeetrimised kujundid.

pmg-logo-new